Elektronik
fatura kullanımına ilişkin usul ve esasları belirleyen 397 sıra nolu VUK Genel
Tebliği ile Anonim ve Limited şirketlerin Elektronik Fatura oluşturmalarına,
alıcısına iletmelerine, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmelerine izin
verilmiştir.

  397 sıra nolu VUK genel tebliğinde değişiklik
yapılmasına ilişkin 416 sıra nolu VUK Genel tebliği ile de; VUK’nun Fatura
Kullanma mecburiyeti başlıklı 232’nci maddesi 
kapsamında Fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere Elektronik Fatura
uygulamasından yararlanma hakkı tanınmıştır.

  13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmî Gazete
‘de yayımlanan 1 sıra nolu Elektronik Defter Genel Tebliği ile Vergi Usul
Kanunu kapsamında tutulması zorunlu olan defterlerden www.edefter.gov.tr
internet adresinde format ve standardı yayımlanan defterlerin elektronik
ortamda oluşturulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenerek elektronik defter
kullanımına izin verilmiştir. 

421
sıra nolu VUK Genel Tebliği ile;

  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında
madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan
mükelleflerden 31.12.2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış
hasılatına sahip olan,

   4760
sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları(kolalı içecekler,
alkolü içecekler, tütün ve tütün yerine geçen maddeler) imal, inşa veya ithal
edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011
tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olan
mükelleflere elektronik defter ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu
getirilmiştir.

Bu
defada; 20 Haziran 2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de e-Fatura ve
e-Defter uygulamalarının kapsamının genişletilmesi ve ihracat işlemlerinde
e-Fatura uygulamasına ilişkin 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
yayımlanmıştır.

Bu
Tebliğ ile 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk
getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere de elektronik
defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

a)         2014 
hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler;
01 Ocak 2016 tarihinden itibaren,                                                                       

b)         
2015 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan
mükellefler; 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren, elektronik fatura ve elektronik
defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Diğer
taraftan, Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına
geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme veya tür (nev’i)
değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi
mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan
yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik
defter tutmak zorunda olacaklardır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir
koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren
3 ayı geçemeyecektir.

İhracat
İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması

e-Fatura
uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun Mal ve
Hizmet İhracatı başlıklı 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu
beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan
satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1
Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.