Bilindiği gibi son dönemlerde yaşanan ekonomik sorunlar kamu yönetimini harekete geçirmiş ve üst üste teşvik ve desteklerin gelmesiyle beraber ekonomik hareketlenme hedeflenmiştir. 
Özellikle istihdamı artırmak için getirilen teşvikler hem işadamlarımız hem de meslektaşlarımız tarafından tam anlamıyla anlaşılamamıştır. 
Aşağıdaki özet tablo bu konudaki bilgi kirliliğinden yakınan tüm meslektaş ve işverenlerimize faydalı olacağını düşünüyorum.

 
4447 Sayılı Kanunun Geçici 17.Maddesiyle Getirilen Destek
09/02/2017 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı kanun hükmünde kararname ile 4447 sayılı İşsizlik kanununa Geçici 17 ve 18. maddeler eklenmiş ve belirli şartların haiz olması kaydıyla SGK prim teşviki ve gelir vergisi teşviki uygulaması getirilmiştir.
Bahsi geçen destekten yararlanılabilmesi için işçilerin;
– İş-Kur’a kayıtlı ve iş arayan işsiz olması,
– İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki ‘üç ayda’ SGK e-bildirge ve muhtasar beyannamelerinde bildirilmemesi (son üç ay işsiz olması),
– 01/02/2017 ve 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olmalarıdır.
Aynı zamanda işverenlerin;
– Özel sektör işveren olması,
– Sigortalının, işe alındığı işyeri 2016 yılı Aralık ayı sigortalı sayısına ilave olması, (örneğin 2016 Aralık ayı şirketteki sigortalı sayısı 33 ise 2017 yılında alınan personelle birlikte sayının en az 34 olması gerekiyor)
– Bildirge ve bildirimlerin kuruma yasal süresinde verilmesi ve borç ve cezalarının bulanmaması gerekmektedir.
Teşvik tutarı sigortalı başına; sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar kadar olacak. (Yani aylık 666,60 TL)
Gelir vergisinden ise; sigortalıların ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının (1.777,50 TL’nin) prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek. Yani asgari ücrete tekabül eden vergi tutarı terkin edilecek ve ödenmeyecek.
Tüm bu koşulların sağlanması halinde 01/02/2017 tarihinden itibaren işe alınan personelin 31/12/2017 tarihine kadar asgari ücrete isabet eden SGK primi ve gelir vergisi teşvik kapsamına girmektedir.
4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesiyle Getirilen Destek
31/12/2020 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve aşağıdaki koşulları da sağlamak kaydıyla, prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
 Bu destek unsuru;
 a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,
2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,
3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle, 
b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle,
c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,
ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,
d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle, uygulanır.
 
4447 Sayılı Kanunun Geçici 15.Maddesiyle Getirilen Destek
18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olanlardan Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2017 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programlarını tamamlayanların;
a) Programın bitimini müteakip en geç üç ay içinde programı tamamladıkları meslek alanında özel sektör işverenleri tarafından
–  hizmet akdi ile işe alınması ve
– İşe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması kaydıyla, işe alındıkları işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir